خرید فایل پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی می باشد.
کلمات کلیدی:پیشینه ومبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,پیشینه نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,پیشینه ومبانی نظری,کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدّمه ........................................... 13

2-2 کیفیت زندگی کاری ............................ 14

2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری ..................... 14

2-4 تاریخچه کیفیت زندگی کاری..................... 16

2-5 استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری .......... 17

2-6 زندگی کاری با کیفیت برتر .................... 21

2-7 اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن ............... 22

2-8 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری ......... 23

2-9 عناصر کیفیت زندگی کاری ...................... 24

2-10 رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری .......... 24

2-11 نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری ...... 25

2-12 اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا 27

2-13 الگوی ریچارد والتون ........................ 28

2-14 تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری ............... 29

2-15 مدیریت کیفیت فراگیر ........................ 29

2-16 قدرتمند سازی کارکنان ....................... 30

2-17 مهندسی دوباره سازمان ....................... 31

2-18 تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) .............. 31

2-19 انواع تعهّد ................................. 32

2-20 تحرّک و تعهّد سازمانی ........................ 33

2-21 عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی ..... 33

2-22 تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی .............. 34

2-23 نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی ........... 35

2-24 عوامل تعیین کننده تعهّد ..................... 38

2-25 مقدّمات ایجاد تعهّد .......................... 39

2-26شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ......... 39

2-27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی...... 40

2-28پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور ................................................. 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور................................................. 46

2-1مقدّمه

داشتن درک درستی از عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و شناخت درست ساختار آن و ایجاد تغییر در آنها، متخصصین منابع انسانی را در جهت بهبود استراتژیها و خط مشی ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و متخصصان یاری می کند (رتینام و همکاران، 2008، ص 66).

خانواده به عنوان گروهی از افراد که زیر یک سقف زندگی می کنند، تعریف می شود. کار نیز بخش اصلی زندگی افراد برای فراهم آوردن نیازهای زندگی برای خانواده است. بنابراین خانواده و کار از هم مجزا نبوده و به یکدیگر مرتبطند. یک سری مشکلات در حوزه زندگی و کار وجود دارد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو، این مشکلات و مسائل هم در هر دو حوزه وجود دارد و باید راهکارهایی برای حل آنها داشته باشیم. این مشکلات بر توانایی سازمان در جذب و نگهداری افراد ماهی، عملکرد، بهره وری، سطح تولید سازمانی، رضایت کارکنان، نوآوری و کار گروهی، تأثیرات سوء می گذارند. به هر حال تمامی مطالعات برای یافتن راه حلی در جهت ایجاد تعادل بین زندگی و کار و نتیجتاً بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در حل این مشکلات در سازمان دارد (آکدره، 2006، ص 173).

از سوی دیگر تحقیقات زیادی که در مورد تعهّد سازمانی انجام شده متغیرهای زیادی را به آن ارتباط داده شده است، از جمله رضایت شغلی، ویژگی های محیط کار ، ویژگی های شخصیتی کارمندان. تحقیقات زیادی وجود رابطه مستحکم و مثبت بین تعهّد سازمانی و رضایت شغلی را نشان می دهد. برخی از محققان رضایت شغلی را علّت تعهّد سازمانی می­دانند (مثلاً زاجاک، ماتیو، استیرز[1]، 1977، ص32) و (بیتمن و استراسر[2]، 1984، ص 41) و (واندنبرگ و لانس[3]، 1992، ص108) تعهّد سازمانی را علّت رضایت شغلی می دانند . اما در کل شواهد بیشتری حاکی از آن است که رضایت شغلی علّت تعهّد سازمانی است (سایمونز، 2005، ص37).

تعهّد عاطفی با سلامت کارکنان رابطه مستحکم و مثبتی دارد. بین تعهّد مستمر و استرس رابطه منفی و معکوس وجود دارد (صمد[4] ، 2005، ص 73 ).

در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد تعهّد سازمانی صورت گرفته که در هر یک از این مطالعات، تعهد سازمانی یا به عنوان متغیر مستقل بوده و یا به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته است ( ساروقی ، 1375، ص51 ). این پژوهش در صدد است تا در راستای بهبود وضعیت منابع انسانی سازمان ها رابطه دو متغیر فوق را که هر کدام به نوبۀ خود تأثیر بسیار عمیقی در بهره وری و اثربخشی سازمان ها دارد را مورد مطالعه قرار دهد.

2-2 کیفیت زندگی کاری

توجّهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند . بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی بوده و در پی معنادار می باشند . کارکنان درخواست دارند در کارشان کنترل و دخالت بیشتری داشته باشند و مانند یک چهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند . هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته و در تصمیم گیری ها دخالت کنند واکنش های مناسب و مطلوب را از خود نشان خواهند داد ( دولان و شولر ، 1376، ص118 ) .

یک زندگی کاری با کیفیت این فرصت را به کارکنان می دهد که تصمیمات مربوط به طراحی محیط کار، فرآیندهای مورد استفاده و منابع مورد نیاز برای انجام مؤثّر کار را اتّخاذ نمایند. در واقع، کارگری که به مدت سالیان متمادی کار خاصی را انجام داده است، شاید از جایگاه بهتری برای تصمیم گیری برخوردار باشد. به منظور کارآمدی بیشتر، مدیر نباید از کیفیت مطلوب زندگی کاری به عنوان ابزاری برای از بین بردن اتحادیه ها و یا دور نگه داشتن آنها از محیط کار استفاده نماید. به همین دلیل، بسیاری از سازمانهای مؤفّق، سیاستی را در جهت تشویق و تقویت تمام کارکنان برای درگیر شدن در کار و کمک به سازمان اتّخاذ کرده­اند (روت[5]، 2001، ص59).

2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری

در طی دهه های اخیر تعریف متفاوتی از کیفیت زندگی کاری ارائه شده است که هر یک براساس دیدگاهی خاص به تعریف این مفهوم پرداخته اند که برخی از آنها عبارتند از :

1- کیفیت زندگی کاری به عنوان یک روش یا نحوۀ انجام کار .

کارکنان کیفیت زندگی کاری را بر حسب فنون و روش های کار مانند غنی سازی شغل[6] گروههای کاری خود گردان و ... تعریف کرده اند ( کامنینگز ، 1375 ، ص 530 ) :

الف- غنی سازی شغل : غنی سازی شغل شامل ایجاد تغییرات اساسی در محتوا و سطح مسئولیت شغل است . غنی سازی شغل به تولید عوامل انگیزشی مناسبی در محتوای شغل منجر می شود . فرآیندی است که به منظور معنا بخشیدن به کار افراد و ایجاد رضایت شغلی ، حوزه اختیارات و مسئولیت های جدیدی را برای شغل تعریف می کند و بر این اساس شغل را از لحاظ محتوا غنی تر و تلاش برانگیزتر می سازد ( عباس پور ، 1382، ص 209 ) .

ب- گروههای خود گردان : گروههای خود گردان ، گروههای کار طبیعی هستند که به آنها اختیار تصمیم گیری بالایی داده شده است ، از آنها انتظار می رود بر رفتار و نتیجه کار خود نظارت کنند . این رویکرد تازه استفاده گسترده از بحث و نظر گروهی را پدید می آورد که به سبب آن بهره گیری کامل از اندیشه های گروه و نفوذ آن ممکن می­گردد. این حرکت بازتابی از بسیاری اندیشه­های گرفته شده از شرکت های مؤفّق ژاپنی است ( طوسی، 1376، ص 56) .

2- کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به وسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم گیری که بر شغلشان و بر محیط کارشان تأثیر می گذارد ، به نحوی دخالت می کنند و در نتیجه، مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر می شود و فشارهای عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد و در این تعریف کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است (دولان و شولر ، 1376، ص35 ) .

[1] . Matheiu Zajac & Steers

[2] . Bateman Strasser

[3] . Vandenberg and Lance

[4] . Sarminah samad

[5] . Champion Ruth

[6] . Job enrichment

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مقاوم سازی سازه های مدفون:مقاوم سازی سازه‌های مدفون,پاورپوينت مقاوم سازی سازه‌های مدفون,دانلود پاورپوينت مقاوم سازی سازه‌های مدفون,مقاوم سازی سازه‌,سازه‌های مدفون,پاورپوینت عمران,عمران

پاورپوینت تحولات گذشته زمین:دانلود پاورپوینت تحولات گذشته زمین,تحولات گذشته زمین,دوره های زمین شناسی,چینه شناسی,فسیل,زمین شناسی,تحولات زمین,پاورپوینت دوره های زمانی زمین,پاورپوینت تحولات گذشته زمین

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی:جرائم علیه,اخلاق و عفت عمومی,جرائم, علیه اخلاق و عفت,جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموكراسی:نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموكراسی,نقش روابط عمومی,تحقق اصل,حق دسترسی آزادانه,اطلاعات,نظام های دموكراسی

پیشینه و مبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا:پیشینه ومبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا,مبانی نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا,پیشینه نظری تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا,پیشینه ومبانی نظری,تجارت الکترونیکی و نظام توزیع کالا,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی( بخش اول ):ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد کامل فضاهای مسکونی,استاندارد فضاهای مسکونی,پاورپوینت استاندارد فضاهای مسکونی,دانلود پاورپوینت استاندارد فضاهای مسکونی,ضوابط فضاهای مسکونی,پاورپوینت ضوابط فضاهای مسکونی,دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای مسکونی,مهندسی معماری,م

مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض:تسلیم و تسلم ، قبض,مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری تسلیم و تسلم ، قبض

پاورپوینت طراحی کتابخانه ها با توجه به محدودیتهای معلولین جسمی- حرکتی:دانلود پاورپوینت طراحی کتابخانه برای معلولین,پاورپوینت معماری طراحی کتابخانه برای معلولین,معماری طراحی کتابخانه,دانلود پاورپوینت معماری ,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,معماری,فنی مهندسی, طراحی کتابخانه,پاورپوینت طراحی کتابخانه,پاورپوینت طراحی کتابخانه ها با توجه به محدودیتهای معلولین جسمی- حرکتی,دانلود پاورپوینت طراحی کتابخانه ها با توجه به محدودیتهای معلولین جسمی- حرکتی

پاورپوینت جوش و آزمایشهای كنترل كیفی آن:دانلود پاورپوینت جوش و آزمایشهای كنترل كیفی آن,پاورپوینت جوش ,پاورپوینت جوش و آزمایشهای كنترل كیفی آن,پاورپوینت نرم بندی فولادها,جوش,آزمایشهای كنترل كیفی جوش,پاورپوینت آزمایشهای كنترل كیفی جوش,پاورپوینت بررسی جوش,پاورپوینت انواع جوش

پاورپوینت معماری و امنیت (گریز از خشونت با معماری زیبا ):معماری و امنیت,پاورپوینت معماری و امنیت,دانلود پاورپوینت معماری و امنیت,گریز از خشونت با معماری زیبا,پاورپوینت گریز از خشونت با معماری زیبا,دانلود پاورپوینت گریز از خشونت با معماری زیبا,مهندسی معماری,شهرسازی,سازه,پاورپوینت مهندسی معماری,پاورپوینت مهندسی معماری,پاورپوینت معماری,پاورپوینت شهرسازی,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود